Datapoint Bidiya / Negative Morphemes

Discuss WALS Datapoint Bidiya / Negative Morphemes.

Leave a Reply

*