Datapoint Salish (Samish Straits) / The Velar Nasal

Discuss WALS Datapoint Salish (Samish Straits) / The Velar Nasal.

Leave a Reply

*